Algemene voorwaarden

1. Omschrijving activiteit

Lexalert organiseert online seminaries over juridische topics. De online seminaries worden aangekondigd via de website https://lexalert.be en te koop aangeboden via de webshop https://webshop.lexalert.be.    

De online seminaries worden live, on demand of in replay aangeboden.

 • Een live seminarie wordt door de spreker gepresenteerd en door de klant gevolgd op een vooraf vastgelegd ogenblik;  
 • Een on demand seminarie is een opname van een live seminarie en wordt door de klant op een moment naar keuze gevolgd;
 • Een replay seminarie is een opname van een live seminarie en wordt door de klant op een moment naar keuze gevolg.  

De aankoop van online seminaries of abonnementen wordt aan de klant gefactureerd.

Indien de klant dit bij aankoop aangaf en zijn deelname aan de hierna vermelde voorwaarden voldoet, wordt hem een aanwezigheidsattest uitgereikt.

2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij de aankoop van een online seminarie of abonnement op de webshop of bij het verzoek aan een medewerker van Lexalert om een online seminarie via de webshop aan te kopen.

De meest recente versie van de algemene voorwaarden is terug te vinden via de website en webshop en kan op eenvoudige vraag per e-mail aan info [at] lexalert.be verkregen worden. De vorige versies van de algemene voorwaarden worden op de website gearchiveerd met vermelding van de geldigheidsduur.

Gewijzigde algemene voorwaarden worden van toepassing op de nieuwe aankopen van online seminaries vanaf de datum van publicatie op de website en webshop. De vorige versie van de algemene voorwaarden blijft van toepassing op de lopende abonnementen tot hun vervaldatum.

3. Aankoop

Na aankoop van een live seminarie ontvangt de klant op het door hem opgegeven e-mailadres drie e-mails uitgaande van GoToWebinar met de inloggegevens voor het online seminarie. Deze e-mails worden verstuurd onmiddellijk na inschrijving, één dag en één uur voor het seminarie.

Indien de klant niet deelneemt aan een live seminarie, ontvangt hij binnen de drie werkdagen een e-mail met een link naar de on demand versie. Bij niet-ontvangst van één van bovenstaande e-mails dient de klant Lexalert hierover te contacteren via info [at] lexalert.be.

Bij aankoop van een abonnement heeft de klant één jaar de tijd om op basis hiervan seminaries aan te kopen.

4. Annulatie

Ingeval van een aankoop van live of replay seminarie heeft de klant de mogelijkheid zijn inschrijving tot drie dagen voor het seminarie te annuleren door verzending van een e-mail met verzendbewijs aan seminars [at] lexalert.be. Het is niet mogelijk de aankoop van een on demand seminarie te annuleren.

Lexalert behoudt zich het recht voor live seminaries eenzijdig te annuleren of de datum te wijzigen. Indien een nieuwe datum voorgesteld wordt en deze niet past voor de klant, kan hij om terugbetaling verzoeken.

In geval van een geldige annulatie van een online seminarie door de klant of de annulatie van een seminarie door Lexalert wordt een creditnota opgemaakt en zorgt Lexalert voor de terugbetaling.

Indien, in geval van annulatie, de betaling gebeurde via een volledig afgewerkt dossier KMO-portefeuille, dan kan de klant opteren voor:

 • stopzetting van het dossier KMO-portefeuille, opmaak van een creditnota door Lexalert en terugbetaling door de KMO-portefeuille; of
 • behoud van het dossier KMO-portefeuille en ontvangst van een tegoedbon door Lexalert voor het uitbetaalde projectbedrag, die in mindering gebracht wordt van een andere inschrijving op hetzelfde klantenprofiel.

Bij stopzetting van het dossier wordt dit bedrag in mindering gebracht van het jaarlijks maximumbedrag binnen de KMO-portefeuille. Bij keuze voor de tegoedbon is er geen impact op het jaarlijks maximumbedrag.

Ingeval van overmacht (elektriciteitspanne, ziekte moderator of spreker, technische storing, …) kan het seminarie langer duren of op een latere datum opnieuw georganiseerd worden.

5. Aanwezigheidsattesten

De aankondiging van het seminarie op website en webshop vermeldt de beroepsorganisaties waarvoor een aanwezigheidsattest uitgereikt kan worden.

Bij de aanmaak van een profiel op de webshop geeft de klant aan bij welke beroepsorganisatie bij aangesloten is. Bij aankoop van een online seminarie geeft de klant aan of hij een aanwezigheidsattest wenst.

De klant gaat zelf in de deontologische regels van zijn beroepsorganisatie na of en in welke mate aanwezigheidsattesten voor online seminaries (live, on demand en/of replay) aanvaard worden voor permanente vorming.

Om in aanmerking te komen voor een aanwezigheidsattest bij een live of replay seminarie dient te klant:

 • ingelogd te zijn op het online seminarie vanaf het aangekondigde startuur tot het aangekondigde einduur;
 • de stem van spreker en moderator te horen en de presentatie van de spreker op scherm te volgen; en
 • te antwoorden op de op de aanwezigheidspeilingen (genaamd “Quickpolls”) tijdens het online seminarie. 

Indien de klant de aanwezigheidspeiling bij een live seminarie niet zou kunnen zien of invullen, stuurt hij via de chatfunctie binnen GoToWebinar zijn antwoord op de aanwezigheidspeiling tijdens de looptijd ervan aan de moderator. Bij een replay seminarie stuurt de klant zijn antwoord aan seminars [at] lexalert.be.

Om in aanmerking te komen voor een aanwezigheidsattest bij een on demand seminarie dient te klant:

 • het volledige on demand seminarie te volgen;
 • de stem van spreker en moderator te horen en de presentatie van de spreker te volgen; en
 • te antwoorden op de op de aanwezigheidspeilingen (genaamd “Quickpolls”) tijdens het online seminarie.

De aanwezigheidsattesten worden per e-mail verzonden na betaling van de factuur voor het seminarie. Indien de klant het aanwezigheidsattest niet ontving, kan hij dit opvragen door een e-mail te sturen aan info [at] lexalert.be. 

Het aanwezigheidsattest vermeldt de datum waarop het online seminarie gevolgd werd.

Per inschrijving wordt maximaal één attest uitgereikt.

6. Facturatie en betaling

Na aankoop van een online seminarie ontvangt de klant via e-mail de factuur in PDF-formaat. De facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.

Betwistingen dienen binnen de 8 kalenderdagen na verzending van de factuur per e-mail met verzendbewijs op info [at] lexalert.be kenbaar gemaakt te worden. Bij niet-betaling, onvolledige of niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12% van het factuurbedrag verschuldigd. In dit geval is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadebeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €50, verschuldigd.

7. KMO-portefeuille

De tijdige en correcte indiening van een projectaanvraag bij de KMO-portefeuille, alsook de tijdige en correcte uitvoering van alle stappen ter vervollediging van het projectdossier met het oog op een tijdige betaling aan Lexalert, behoren tot de verantwoordelijkheid van de klant.

Voor het beoordelen van de tijdigheid, beschouwt Lexalert als startdatum van de prestaties:

 • voor een live of replay seminarie, de datum waarop het seminarie plaatsvindt;
 • voor een on demand seminarie, de datum van inschrijving.

Voor het beoordelen van de correctheid, dienen de bedrijfsgegevens van de indiener van de projectaanvraag KMO-portefeuille in overeenstemming te zijn met de facturatiegegevens opgegeven bij inschrijving, en dienen de correcte projectbedragen (exclusief BTW) te worden vermeld.

Elke aanvraag die niet in overeenstemming is met bovenstaande criteria of met de criteria vooropgesteld door de KMO-portefeuille zelf, wordt door Lexalert afgewezen.

Voor de geldende aanvraag- en betalingstermijnen verwijzen wij naar de voorwaarden van de KMO-portefeuille. De toegestane termijnen door de KMO-portefeuille doen geen afbreuk aan de betalingstermijn van Lexalert.

Het niet-verkrijgen van de subsidie KMO-portefeuille heeft geen invloed op de overeenkomst tussen de klant en Lexalert.

8. Aansprakelijkheid

De inhoud van het online seminarie valt onder de verantwoordelijkheid van de spreker. Lexalert kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor eventuele niet-correcte informatie gecommuniceerd in het kader van een online seminarie. 

9. Privacy

De organisatie van online seminaries vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de klant. De klant verbindt zich ertoe Lexalert tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde Lexalert toe te staan een correcte dienstverlening te bieden.

Lexalert verwerkt de persoonsgegevens van de klant voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in het Privacy charter. Het Privacy charter kan geconsulteerd worden op www.lexalert.be of opgevraagd worden via info [at] lexalert.be. Het Privacy charter kan van tijd tot tijd aangepast worden.

De klant heeft een recht van inzage, kopie, verbetering, schrapping, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar (tegen bepaalde verwerkingen, zoals direct marketing) alsook het recht een beperking van de verwerking te verkrijgen in bepaalde gevallen. Meer informatie betreffende deze rechten en de uitoefening ervan kan in de Privacy charter teruggevonden worden.

De klant heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Lexalert kan de gegevens van de klant gebruiken om aan de klant direct marketing-berichten te versturen via (elektronische) post in overeenstemming met de geldende wetgeving teneinde aan de klant diensten en producten voor te stellen en hem op de hoogte te brengen van nieuws en acties van Lexalert. De klant kan zich te allen tijde tegen deze verwerking verzetten conform de instructies in de e-mails of zoals uiteengezet in het Privacy charter.

10. Intellectuele eigendom

De aankoop van een online seminarie impliceert in geen geval de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van het online seminarie. De intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan de spreker of Lexalert.

11. Varia

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Lexalert.

Indien om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden zou worden beschouwd als zijnde niet-afdwingbaar of in tegenspraak met een wettelijke bepaling, dan zal dit geen impact hebben op de uitvoerbaarheid en de geldigheid van de resterende bepalingen.

Het Belgisch recht is van toepassing en de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd.